A A A
De Akkerboom


Het Activiteitenboerderij: De Akkerboom

De Akkerboom kwam tot stand door een samenwerking tussen Open Thuis Limburg, Fokus op Emancipatie, Ado-Icarus, Intesa, BC Ter Heide en De Wroeter. De concrete aansturing van het project situeert zich voornamelijk bij Open Thuis Limburg.

Open Thuis Limburg stelt zich tot doel om personen met een beperking te assisteren en te ondersteunen in hun streven naar, respectievelijk het onderhouden van, hun maximale kwaliteit van leven via ambulante, vraaggerichte ondersteuning op alle vlakken van het dagelijks leven en dit met veel aandacht voor netwerkontwikkeling en het psycho-sociaal welzijn.

Om hier aan te werken biedt Open Thuis Limburg een stabiele en kwaliteitsvolle woonondersteuning aan vertrekkend vanuit de werkvormen:

 • -Pleegzorg en WOP (wonen met ondersteuning van een particulier)
 • -Begeleid Wonen aangevuld met nevenwerkingen ter voorbereiding of ter aanvulling van deze woonondersteuning zoals:
                                          - trajectbegeleiding en
                                          - vrijetijdszorg.


De Akkerboom wil personen met beperkingen op diverse vlakken een zinvolle, duurzame en ecologisch verantwoorde dagactiviteit aanbieden ifv het optimaliseren van de invulling van hun vrije tijd en met het oog op het onderhouden en verbeteren van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid, het ontwikkelen en onderhouden van een eigen referentiegroep en netwerk, het ontwikkelen en/of onderhouden van sociale en arbeidsgerichte vaardigheden in een licht tot sterk structurerend activiteiten/boerderij-centrum.

De Akkerboom richt zich op een brede doelgroep van jongeren en volwassenen met een handicap vanuit verschillende invalshoeken. Zo zullen er eerst en vooral dagactiviteiten uitgebouwd en aangereikt worden voor een groep van jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen en voor personen met een licht tot matig mentale beperking met een accent op het deelnemen aan alle activiteiten op een landbouwproject met enkele runderen, kleinvee, moestuin, fruitbomen,… .

De ervaringen die hier rond opgebouwd worden kunnen in een 2de fase van het project aangewend worden. Naast het aanreiken van dagactiviteiten voor de reeds omschreven doelgroep willen de initiatiefnemers het project uitbouwen tot een kleinschalig centrum voor zorgtoerisme op de boerderij waarbij catering, logistiek, educatieve programma’s en onderhoud mede gerealiseerd kunnen worden via de inschakeling van sociale kansgroepen met inbegrip van personen met een handicap (en dit al dan niet in het kader van hun dagactiviteit of vanuit een ander ‘statuut’). Deze tweede doelstelling  is dus gericht op het aanbieden van zorgtoerisme vertrekkend vanuit een boerderij-accommodatie waarbij er een centrale plaats gegeven kan worden in het aanreiken  van ondersteunende diensten aan personen met een beperking.

Enerzijds en in eerste fase willen we een ‘dag-toerisme’-functie verder gestalte geven. Daarbij denken we er aan om dagtoeristen een aanbod te kunnen doen op vlak van bv:

 • Het bekijken van de dieren;
 • Het kunnen wandelen en fietsen in een landelijke omgeving;
  Het kunnen volgen van een educatief programma (bv. van zaai tot oogst in een moestuin, verzorgen van dieren, ….);
 • Het kunnen meedoen van dagtoeristen aan boerderij-activiteiten (bv helpen in de moestuin, verzorgen van dieren, ….)
  …..


Anderzijds willen we op langere termijn evolueren naar ‘verblijfstoerisme’. Dit 2de luik van de 2de doelstelling is gekoppeld aan de vaststelling dat mensen met een beperking vaak verplicht zijn om groepsreizen te maken omwille van de assistentie en begeleiding die ze nodig hebben. Toch wensen ze steeds vaker alleen te reizen of enkel met een partner, vriend of vriendin. Hier willen wij met dit project op inspelen. Wij willen mensen de kans geven om individueel en zorgeloos met vakantie te gaan, alleen of samen met partner en/of vrienden, al dan niet met ondersteuning van en via hun eigen assistenten.

In het beoogde ‘verblijfstoerisme’-centrum moet er plaats zijn voor enkele studio’s en enkele gemeenschappelijke lokalen (zoals bar, foyer/living en vergaderzalen) die volledig toegankelijk zijn voor personen met ernstige fysieke beperkingen en derhalve door deze groep gebruikt kunnen worden als vakantieverblijf. De omschreven personen met een fysieke beperking moeten de locatie kunnen gebruiken, al dan niet met hun eigen assistenten. Het centrum wil zelf coördinerend optreden in het organiseren van de nodige assistentie voor de verblijfstoeristen op vlak van ADL-assistentie, medische, paramedische en ambulante ondersteuning.

Ook andere personen met beperkingen (bv. personen met licht mentale beperkingen) kunnen in het zorgtoerismecentrum verblijven, al dan niet onder eigen begeleiding. In de omkadering (onderhoud locatie, het aanreiken van ontbijt en kleine maaltijden, educatieve en recreatieve activiteiten) moeten andere personen uit kansengroepen ingeschakeld kunnen worden.

Onze eerste doelstelling is dus om dagzorg/dagactiviteiten aan te bieden op de boerderij voor personen met een beperking. Deze dagactiviteiten kunnen in een 2de fase echter duidelijk gelinkt worden aan en gericht zijn op dag- en verblijfstoerisme op een domein dat overal rolstoeltoegankelijk is.
 

 

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus