A A A
Statuten

Fokus op Emancipatie V.Z.W

 3550 Heusden-Zolder

 Identificatienummer: 8092/84

Ten jare tweeduizend en vijf, op 20 april, zijn samen gekomen te Heusden-Zolder, de leden van de Algemene Vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk "Fokus op Emancipatie, Vereniging zonder Winstoogmerk", Rodenbachlaan 84 bus 1, 3550 Heusden-Zolder, die zijn overeengekomen om de bestaande statuten te coördineren en te wijzigen als volgt:

 

Titel I: Naam - Zetel - Doel – Duur.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: "Fokus op Emancipatie, Vereniging zonder Winstoogmerk", afgekort: "Fokus V.Z.W".

Artikel 2

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel in de Rodenbachlaan 84 te 3550 Heusden-Zolder, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Hasselt. De Algemene Vergadering van de vereniging is bevoegd om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingvereisten te vervullen.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel: “Personen met een handicap, met het oog op hun emancipatie en maatschappelijke integratie, ondersteuning en advies te verlenen aangaande assistentie, hulpmiddelen en aanpassingen. Alsook personen die hen hierbij assistentie verlenen op te leiden, te adviseren en te ondersteunen.Om het doel omschreven in het eerste lid te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijke doel te maken hebben en/of dit maatschappelijke doel kunnen bevorderen. De vereniging is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II: Leden.

Artikel 5

Het getal der werkende leden is onbeperkt. Het mag niet minder dan zes bedragen. Met werkende leden worden bedoeld de leden van de Algemene Vergadering omschreven in de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003. Zij worden verder in deze statuten leden genoemd.

Artikel 6

Alle personen kunnen toegelaten worden als lid van de vereniging indien de Raad van Bestuur over de kandidatuur van het kandidaat-lid een positief advies uitbrengt. Vanaf de goedkeuring door de Algemene Vergadering is de betrokkene lid van de vereniging. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur van de vereniging.

Artikel 7

Van de leden kan door een beslissing van de Algemene Vergadering een jaarlijkse bijdrage gevraagd worden waarvan het basisbedrag door datzelfde orgaan wordt vastgesteld. De bijdrage kan niet meer dan 250 euro per jaar bedragen.

Artikel 8

De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 9

Elk lid kan ten allen tijden uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht, waarna het ontslag op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt bevestigd.

Artikel 10

Het lid dat de bijdrage weigert te betalen wordt geacht ontslag te nemen.

Artikel 11

De uittreding en uitsluiting van leden gebeurt onder de voorwaarden bepaald in artikel 12 van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003. Een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde leden op de Algemene Vergadering is vereist voor het uitsluiten van een lid.

Titel III: Algemene Vergadering.

Artikel 12

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Hiertoe dient eerstgenoemd lid laatstgenoemd lid een schriftelijke volmacht te verlenen, die voor het begin van de vergadering aan de voorzitter moet worden afgegeven, zoniet kan deze volmacht geen bewijs uitmaken van de vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de volmachtdrager. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 13

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens onmogelijkheid aanwezig te zijn, door een lid van de Raad van Bestuur, aangeduid door de Raad van Bestuur.

Artikel 14

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

1. het wijzigen van de statuten;

2. de benoeming en het afzetten van de bestuurders;

3. het eventueel benoemen en het afzetten van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging;

4. het aanhoren van de verslagen van de Raad van Bestuur, ondermeer deze over de financiële toestand evenals, het activiteitsverslag;

5. de goedkeuring van begroting en rekeningen;

6. de kwijting aan de bestuurders en commissarissen;

7. bepalen van het bedrag van het lidgeld der leden.

8. het uitsluiten van leden;

9. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

Artikel 15

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dat vereist.

De Algemene Vergadering wordt minstens éénmaal per jaar bijeengeroepen tijdens het tweede kwartaal van het kalenderjaar voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar. De Raad van Bestuur is bovendien verplicht wanneer 1/5de van de leden daarom verzoekt, een Buitengewone Algemene Verga­dering bijeen te roepen.

Artikel 16

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten, om geldig te zijn, ondertekend zijn door de voorzitter of de secretaris of twee beheerders. Alle leden moeten worden opgeroepen bij een gewoon schrijven, tenminste 8 dagen voor de verga­dering. De oproeping die de dag, het uur en de plaats van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door tenminste 1/20ste van de leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. De brief, ondertekend door minstens 1/20ste van de leden dient minimaal 14 dagen voor de Algemene Vergadering toe te komen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen niet behandeld worden.

Artikel 17

Tenzij wettelijk of statutair anders geregeld, wordt beslist bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 18

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Voor elke statuutwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering.Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met 4/5 van stemmen worden besloten.

Artikel 19

Dezelfde regels als deze in artikel 18, met betrekking tot de statutenwijziging (zonder doelswijziging) omschreven, dienen te worden nageleefd bij de ontbinding van de vereniging.

Artikel 20

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ze worden ondertekend door de voorzitter en worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris. Een afschrift van deze notulen wordt, door zorg van de secretaris, opgestuurd naar alle leden.

Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage van de notulen te vragen.

Het doen blijken van belang wordt geapprecieerd door de Raad van Bestuur. Indien derden niet worden toegelaten tot inzage in de notulen, worden zij hiervan op de hoogte gebracht, zonder dat de Raad van Bestuur echter de motivering van zijn beslissing dient bekend te maken.

Titel IV: De Raad van Bestuur.

Artikel 21

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit tenminste drie leden plus de Algemeen Directeur die de functie van secretaris waarneemt. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn ten allen tijden door deze afzetbaar. De Algemene Vergadering beslist hierover bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Maximaal 1/5de van de Raad van Bestuur kan bestaan uit bestuurders welke geen lid zijn van de vereniging.

Minimaal 2/3 van de Raad van Bestuur moet bestaan uit gehandicapte personen of hun wettelijke vertegenwoordigers, de helft van de Raad van Bestuur moet bestaan uit gehandicapte personen met een ernstige behoefte aan assistentie.

Indien voormeld percentage niet meer wordt bereikt, moet onverwijld een Algemene Vergadering bijeen geroepen worden teneinde de nodige nieuwe leden van de Raad van Bestuur te verkiezen, zodanig dat de Raad van Bestuur ten allen tijden samengesteld blijft uit 2/3 gehandicapte personen en de helft gehandicapte personen met een ernstige behoefte aan assistentie. De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

Benoeming, ontslag, aftreden en afzetting van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Artikel 22

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna het ontslag op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt bevestigd.

Alle bestuurders van de dan bestaande raad worden, telkens om de 4 jaar, op de Statutaire Algemene Vergadering ontslagen en dit voor de eerst maal in het jaar 2009. Op deze Statutaire Algemene Vergadering wordt telkens, om de 4 jaar, een volledige nieuwe Raad van Bestuur benoemd, rekening houdend met de vermelde voorwaarden. De uittredende bestuurders kunnen steeds herverkozen worden.

Artikel 23

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden minstens een voorzitter en een penningmeester.

Als secretaris fungeert de Algemeen Directeur.

Artikel 24

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter of op initiatief van twee beheerders. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval de voorzitter belet of afwezig is, wordt de Raad voorgezeten door het daartoe door de voorzitter gemachtigd bestuurslid of, bij ontbreken van een machtiging, door de oudste onder de aanwezige beheerders.

Artikel 25

De Raad kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Bestuur. Hiertoe dient eerstgenoemd lid laatstgenoemd lid een schriftelijke volmacht te verlenen, die voor het begin van de vergadering aan de voorzitter moet worden afgegeven, zoniet kan deze volmacht geen bewijs uitmaken van de vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de volmachtdrager. Elk lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 26

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt.

Artikel 27

Van elke vergadering worden notulen gemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en/of de secretaris.

Artikel 28

De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt als college de V.Z.W. in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan bijkomende organen en/of commissies in het leven roepen, teneinde zichzelf en de Algemene Vergadering te laten bijstaan. Deze organen en/of commissies hebben enkel een adviserende bevoegdheid en geen beslissingsrecht.

Artikel 29

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de V.Z.W. in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en/of de secretaris. Voormelde beslissing is tegenwerpelijk aan derden vanaf bekendmaking in overeenstemming met artikel 26novies, § 3 van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003.

Artikel 30

De Raad van Bestuur benoemt een Algemeen Directeur, die met het dagelijkse bestuur wordt belast en tevens de functie van secretaris op zich neemt. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: “alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de V.Z.W. te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De voorzitter en/of algemeen directeur is tevens bevoegd de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te voeren en in het bijzonder het mandaat ad lithem te verstrekken aan een advocaat in gerechtelijke acties als eiser of verweerder.

Artikel 31

De benoeming van personen belast met het dagelijkse bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Titel V: Begrotingen en rekeningen.

Artikel 32

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17 van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26novies van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17 van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en de begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weergegeven kan worden opgedragen aan een commissaris, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van 3 jaar.

Titel VI: Ontbinding en vereffening.

Artikel 33

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten Tot vrijwillige ontbinding kan slechts worden besloten indien die ontbinding op de oproeping is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan slechts met 4/5 van stemmen worden besloten.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens de bevoegdheid, evenals de vereffeningsvoorwaarden.

Artikel 34

Na ontbinding krijgt het vermogen een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging werd opgericht. De bestemming wordt, met inachtname van bovenstaande bepaling, bepaald door de Algemene Vergadering.

Artikel 35

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in overeenstemming met het bepaalde in artikel 23 en 26novies van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

Artikel 36

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 toepasselijk.

De algemene vergadering heeft als beheerders aangeduid:

Denayer Eddy                                    Heikant 8 te 3550 Heusden-Zolder

Camps Willy                                       Reustraat 200 te 3290 Diest

Willems Jos                                        Rodenbachlaan 53 te 3550 Heusden-Zolder

Greysseels Dirk                                 “De Ceder” Grote Baan 204, D1 te 1650 Beersel

Voor eensluidend afschrift:

 

Willems Jos,                                                                                                                      Denayer Eddy,

Voorzitter                                                                                                                           Secretaris

 

 

 

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus